• Świetlica

  • REGULAMIN ŚWIETLICY: 

    

   1. Brać udział we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy.

   2. Nie spóźniać się i nie opuszczać zajęć.

   3. Dbać o mienie społeczne znajdujące się w świetlicy.

   4. Nie oddalać się ze świetlicy bez zezwolenia wychowawcy.

   5. Dbać o czystość i porządek.

   6. Odnosić się z szacunkiem do personelu.

   7. Szanować godność swoją i swoich kolegów.

   8. Dbać o honor świetlicy i szkoły.

   9. Brać czynny udział w pracach społecznych, na rzecz szkoły i świetlicy.

    

   NAGRODY:

   Nagrodę przeznacza się uczestnikom świetlicy wyróżniającym się dobrym zachowaniem.

    

   - Pochwała wobec grupy przez wychowawcę.

   - Pochwała na apelu przez dyrektora.

   - Nagroda w formie dyplomu, książki.

   KARY:

    

   - Upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem przez wychowawcę świetlicy.

   - Upomnienie wobec całej grupy przez wychowawcę.

   - Nagana udzielona na apelu przez dyrektora.

    

   ROTA ŚWIETLIKA:

    

    

   „Uroczyście ślubuję być zawsze wesołym,
   uśmiechniętym i koleżeńskim.
   Dbać o bezpieczeństwo własne oraz kolegów.
   Dbać o porządek i czystość w świetlicy.
   Nigdy nie zapomnę powiedzieć
   Dzień dobry, Przepraszam, Dziękuję.
   Obiecuję bawić się, uczyć się, odrabiać lekcje,
   Sprzątać, troszczyć się o świetlicę
   I oczywiście kochać swoje panie.”