• Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie w związku z COVID-19 od 01.09.2020 r.

   •  

    Informacje wstępne:

    Celem wprowadzenia procedur bezpieczeństwa jest:

    1. troska o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków Uczniom oraz kadrze sprawującej opiekę nad Uczniami w Placówce,

    2. zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 - w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021.

    Podstawy prawne:

    1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.).

    2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)

    3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 13892

    4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U .1394

    5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 2020, poz. 1386.

    6. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

    Przyprowadzanie, odbieranie i wychodzenie uczniów ze szkoły:

    1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

    2. Do odwołania ograniczony jest bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

    3. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów zachowują zasady:

    1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

    2) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,

    3) dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m,

    4) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce).

    4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

    5. Rodzice przyprowadzając dziecko do szkoły przekazują je pracownikowi szkoły przy wejściu do szkoły (rodzic nie wchodzi na teren placówki).

    6. Uczniowie klas I-IV wchodzą do szkoły głównym wejściem podstawówkowym.

    7. Uczniowie klas V-VIII wchodzą do szkoły wejściem gimnazjalnym.

    8. Wchodząc do szkoły uczeń dokonuje dezynfekcji rąk, następnie udaje się do wyznaczonej szatni.

    9. Po wyjściu z szatni myje ręce i udaje się do wyznaczonej klasy.

    10. Nauczyciel klas I-III po zakończeniu zajęć schodzi wraz z klasą do szatni i czeka aż wszyscy ubiorą się i opuszczą boks, a następnie przekazuje dzieci rodzicom przy głównym wejściu.

    Bezpieczeństwo w szatni szkolnej:

    1. Przed wejściem do szatni uczeń dezynfekuje ręce.

    2. Uczniowie klas I-III są przekazywani pracownikowi szkoły przy wejściu .

    3. Nauczyciel klas I-III po zakończeniu zajęć schodzi wraz z klasą do szatni i czeka aż wszyscy ubiorą się i opuszczą boks, a następnie przekazuje dzieci rodzicom przy głównym wejściu.

    4. Uczniowie klas IV-VIII wychodzą z szatni samodzielnie.

    Organizacja zajęć lekcyjnych:

    1. Każda klasa uczy się w jednej przydzielonej sali. Nauczyciele przechodzą do poszczególnych sal na lekcje.

    2. Po wejściu do klasy uczeń dokonuje dezynfekcji rąk następnie zajmuje wyznaczone miejsce.

    3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

    4. Podczas zajęć wychowania fizycznego , w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe ( zastąpić je np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe).

    5. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni.

    6. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

    7. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

    8. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego.

    9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich sytuacjach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i rzeczy.

    10. W sali odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m.

    11. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

    Zasady obowiązujące w bibliotece szkolnej:

    1. W bibliotece może przebywać 1 czytelnik, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

    2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).

    3. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego: stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący oraz zasłonięte nos i usta.

    4. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).

    5. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, blaty.

    6. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.

    7. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru oraz czytelni w wolnym dostępie Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.

    8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

    9. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.

    Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

    • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);

    • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).

    1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.

    2. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

    3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, lub na wydzielone półki w magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 3 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

    4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

    5. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

    Organizacja przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach:

    1. Nauczyciel w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. według opracowanego harmonogramu.

    2. W klasach niewymienionych w pkt1 przerwy są organizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

    3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się przebywanie uczniów w czasie przerw na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

    4. Uczniowie mający zajęcia w klasach od nr 37-42 / II piętro/ schodzą klatką schodową przy Sali informatycznej.

    5. Uczniowie mający zajęcia w klasach od nr 33 do 36 i 50 / II piętro/ schodzą schodami od strony klasy fizycznej oraz z sal 21 i 22 /I piętra/

    6. Zasady schodzenia uczniów wymienione w pkt4 i 5 obowiązują podczas wychodzenia na przerwę na teren szkoły oraz przy przechodzeniu uczniów na zajęcia wychowania fizycznego.

    7. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.

    8. Uczniowie mający zajęcia na II piętrze spędzają przerwy na korytarzu pod opieką nauczycieli dyżurujących.

    9. Uczniowie mający zajęcia na I piętrze spędzają przerwy na korytarzu w pobliżu sal 21 i 22. pod opieką nauczycieli dyżurujących.

    10. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z innego piętra, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa.

    11. W razie konieczności przejścia przez korytarz przeznaczony dla innych oddziałów uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 m od ucznia innej grupy.

    12. Na terenie szkoły wymagane jest noszenie przez uczniów osłon nosa i twarzy. W klasach uczniowie mogą przebywać bez osłony nosa i twarzy.

    Organizacja zajęć w świetlicy szkolnej:

    1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach świetlicowych, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych oraz hali sportowej.

    2. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów, ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnością. W takich sytuacjach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy przyniesionych ze szkoły.

    3. Dziecko powinno być wyposażone we własne przybory szkolne i potrzebne rzeczy (kredki, ołówek, pojemnik na kanapkę, butelkę z wodą itp.)

    4. W sali odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5m.

    5. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

    6. W świetlicy obowiązują zasady higieny, przed wejściem do sali każde dziecko powinno zdezynfekować ręce płynem do tego przeznaczonym. Sale świetlicowe będą wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

    7. Rodzice przyprowadzając dziecko do świetlicy przekazuje je pracownikowi szkoły przy wejściu do szkoły (rodzic nie wchodzi na teren placówki).

    8. Odbierając dziecko ze świetlicy rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona do odbioru zgłasza nazwisko i imię dziecka pracownikowi szkoły przy wejściu, wówczas nauczyciel lub wyznaczony pracownik szkoły przyprowadzi dziecko. W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku szkolnym 2020/2021 do świetlicy szkolnej przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci dojeżdżające oraz dzieci rodziców pracujących. Na karcie przyjęcia dziecka do świetlicy obowiązuje pieczątka zakładu pracy potwierdzająca zatrudnienie rodziców oraz godziny pracy.

    Bezpieczeństwo pracy stołówki i wydawanie posiłków:

    1. Osoby wchodzące na stołówkę powinny dezynfekować ręce przed podejściem do miejsca wydawania posiłku oraz sztućców.  

    2. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

    3. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

    4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

    5. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu: a) stosuje się zmianowe wydawanie posiłków (przerwy obiadowe) b) Na stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej samej grupy.

    6. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.

    7. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.

    8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

    Postępowanie w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem:

    1. Uczeń, który podczas pobytu w szkole źle się poczuje jest zobowiązany natychmiast przekazać informację o swoich dolegliwościach nauczycielowi, pod opieką którego jest w tym czasie.

    2. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora szkoły o złym samopoczuciu ucznia i występujących objawach.

    3. Dyrektor kieruje do oddziału, w którym przebywa uczeń osobę, która przejmuje opiekę nad uczniem podejrzanym o zakażenie.

    4. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza ucznia do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację.

    5. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą uczniów w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo.

    6. Osoba opiekująca się uczniem w izolacji nakłada mu maskę (jeśli ma więcej niż 4 lata) i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę i pozostaje z nim w izolacji do odwołania.

    7. Dyrektor szkoły:

    1) w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania,

    2) w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka będącego pod opieką szkoły. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania.

    3) w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 112.

    8. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach oraz informuje o podjętych działaniach.

    9. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie stawić się w szkole.

    10. Po przyjeździe rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i postępując zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:

    1) zawożą dziecko do szpitala, jeśli występująca gorączka powyżej 38 0 C, kaszel czy duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym,

    2) w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko do domu, kontrolują stan jego zdrowia, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem kontaktują się z sanepidem, informując, jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują (może być konieczna izolacja w szpitalu i przeprowadzenie diagnostyki w kierunku koronawirusa).

    11. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

    12. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

    13. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący/Gminę Czyżew/ o sytuacji w szkole oraz wspólnie z burmistrzem może podjąć decyzję o konieczności usunięcia i unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego. Dekontaminacja (dezynfekcja wysokiego poziomu) pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga zamknięcia szkoły na jeden dzień.

    Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia:

    1. W czasie trwającej epidemii koronawirusa przez cały czas pobytu uczniów w szkole nauczyciele mają obowiązek obserwować uczniów i monitorować ich stan zdrowia.

    2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych lub uzyskania od ucznia informacji o złym samopoczuciu nauczyciel ma obowiązek natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.

    3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, nauczyciel dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność. W uzasadnionych przypadkach związanych z zapewnieniem uczniom oraz pracownikom szkoły bezpiecznych warunków nauki i pracy, kierując się względami profilaktyki prozdrowotnej, pomiaru temperatury można dokonywać wszystkim osobom wchodzącym do budynku szkoły.

    4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców o złym stanie zdrowia ucznia, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej komunikacji - przesyła wiadomość na podany adres a-mail lub zadzwoni pod wskazany numer telefonu.

    5. Rodzice, dla których drogą szybkiej komunikacji jest wiadomość a-mail zobowiązani są do systematycznego przeglądania poczty.

    6. Rodzice powiadomieni o stanie zdrowia dziecka i występujących objawach zobowiązani są do przybycia do szkoły i przejęcia opieki nad dzieckiem tak szybko jak to możliwe.

    7. W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu koronawirusem rodzice powinni zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza.

    8. Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o występujących u dziecka objawach. Pracownik stacji na podstawie wywiadu zarekomenduje dalszy sposób postępowania.

    9. W przypadku pojawienia się zagrożenie związanego z pogorszaniem się stanu zdrowia ucznia dyrektor sprowadza fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, jeszcze przed przyjazdem rodziców.

    10. Jeśli to możliwe natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka i podjętych działaniach.

    Postępowanie w przypadku podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia koronawirusem:

    1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

    2. Osoba dorosła, która podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:

    1) osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,

    2) jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną

    3) do czasu otrzymania pomocy odizolować się od uczniów i innych osób pracujących w szkole w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze,

    4) powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach.

    3. Pracownik szkoły po powiadomieniu dyrektora o swoim podejrzeniu może bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki. Dalszy tryb postępowania medycznego określa szpital.

    4. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego szkołę.

    5. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność koronawirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu z nim podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

    6. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad oddziałem przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora np. pedagog lub psycholog.

    7. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny dyrektor wyznacza innego nauczyciela, który przejmuje opiekę nad oddziałem.  

    8. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem zostaje wyłączone z funkcjonowania.

    9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu wraz ze zdezynfekowaniem powierzchni dotykowych, których mógł dotykać.

    10. Osobę odpowiedzialną za dezynfekcję pomieszczenia, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem oraz sposób udokumentowania tej czynności wskazuje dyrektor szkoły.

    11. Po dezynfekcji i wywietrzeniu pomieszczenia może być ono ponownie używane.

    12. Wskazany przez dyrektora pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana o zakażenie.

    13. Osoby, które przebywały w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana o zakażenie zobowiązane są stosować się do wytycznych GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ lub gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

    Decyzja w sprawie osób (uczniów i pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie pracownikiem zostaje podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi.

    Przeprowadzanie dezynfekcji w szkole:

    1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitalnego oddziału zakaźnego i służb medycznych.

    2. Przy wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do budynku szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.

    3. Dozowniki z płynem do dezynfekcji znajdują się również w salach lekcyjnych.

    4. Pracownik szkoły dopilnuje, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

    5. Personel sprzątający zobowiązany jest do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia korytarzy i schodów, a także dezynfekowania co najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania i przygotowywania posiłków.

    6. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.

    7. Dyrektor lub wicedyrektor dokonuje codziennego monitoringu prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, korytarzy, schodów, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur komputerowych, włączników itd.

    8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

    9. W toaletach wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

    10. Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

    11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

    12. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.

    Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły:

    1. Inspektor sanitarny informuje dyrektora szkoły o przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych dodatnim testem oraz przeprowadza w szkole wywiad epidemiologiczny służący zgromadzeniu informacji o osobach, które mogły mieć styczność z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem szkoły.

    2. Dyrektor szkoły, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób należy identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą.

    3. Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem i przedstawia kryteria kwalifikacji osób do dalszego postępowania. Jako bliski kontakt z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem uznaje się:

    • przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba zakażona,
    • pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry od osoby zakażonej przez ponad 15 minut,
    • praca w bliskiej odległości,
    • prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas,
    • przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osoba zakażoną.

    4. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym przygotowuje listę osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi koronawirusem.

    5.Sekre tarz szkoły sporządza wykaz wskazanych osób, zamieszczając w nim:

    • imię i nazwisko,
    • datę urodzenia,
    • numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych),
    • płeć,
    • adres miejsca zamieszkania,
    • informacje o aktualnym miejscu pobytu,
    • numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne środki komunikacji elektronicznej.

    6. Inspektor sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, wymienione w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się kwarantannie oraz wyznacza datę jej rozpoczęcia i zakończenia.

    7. Rodzice dziecka lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się do nakazu i przestrzegania wydanych zaleceń. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny.

    8. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

    9. Dyrektor szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność szkoły w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie kwarantannę i w związku z tym nie podejmie pracy.

    10. Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

    11. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie:

    • pracownik może wrócić do pracy,
    • dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę.

    12. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu ani nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną mogą bez zmian wykonywać swoją pracę a pozostali uczniowie przychodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach.

    13. Wszystkie osoby (pracownicy szkoły i uczniowie), które nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, ale źle się poczują nie mogą przychodzić do szkoły. Powinny pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza lub telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

    14. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń inspektor sanitarny może, w drodze decyzji:

    1)  wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń,

    2) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie.

    15. Dyrektor szkoły w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

    16. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole.

    17. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.